IMAMURA TAKUMA PHOTOGRAPH

PROTFOLIO

Kids-existence- 2006-2011

Suginami,Tokyo

Suginami,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Ageo,Saitama

Setagaya,Tokyo

Shiraoka,Saitama

Suginami,Tokyo

Ōmiya,Saitama

Suginami,Tokyo

Tokyo

Edogawa,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Yokohama,Kanagawa

Ōmiya,Saitama

Mitaka,Tokyo

Edogawa,Tokyo

Suginami,Tokyo

Sendai,Miyagi

Setagaya,Tokyo

Edogawa,Tokyo

Suginami,Tokyo

Shibuya,Tokyo

Setagaya,Tokyo

Shibuya,Tokyo

Setagaya,Tokyo